• PAMIĘTAJ - ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE DO 13:00 WYSYŁAMY TEGO SAMEGO DNIA! • DARMOWA WYSYŁKA JUŻ OD 139 ZŁ! •

Regulamin programu lojalnościowego „Karta stałego klienta FRISKA”

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem programu lojalnościowego „Karta stałego klienta FRISKA” jest firma MINIMAL Łukasz Kaczmarek, z siedzibą w: 60-682 Poznań, os. B. Śmiałego 15/110.

2. Program lojalnościowy „Karta stałego klienta FRISKA” powstaje w celu nagradzania klientów sklepu stacjonarnego FRISKA Drogeria Naturalna, zlokalizowanego w: 60-537 Poznań, ul. Kościelna 39a. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.

3. Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie.

4. Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestników biorących udział w Programie. 

 

II. Definicje

 

1. Program lojalnościowy „Karta stałego klienta FRISKA”, zwany dalej "Programem", jest zorganizowanym przez MINIMAL Łukasz Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu systemem, pozwalającym na nagradzanie jego Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Karta stałego klienta FRISKA – plastikowa karta, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie.

3. Karta lojalnościowa – papierowa karta, służąca do zbierania pieczątek.

4. Sklep FRIKSA - stacjonarny punkt sprzedaży, działający pod szyldem FRISKA Drogeria Naturalna, usytuowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczący w Programie Lojalnościowym „Karta stałego klienta FRISKA”.

5. Uczestnik - osoba dokonująca zakupów produktów sklepie FRISKA, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.

 

III. Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Programie

 

1. Aby otrzymać Kartę stałego klienta FRISKA należy dokonać zakupów w sklepie stacjonarnym FRISKA Drogeria Naturalna na łączną kwotę 500 zł brutto. Za każde wydane 50 zł klient otrzymuje pieczątkę na specjalnej Karcie lojalnościowej. Po uzbieraniu 10 pieczątek Karta lojalnościowa zostaje wymieniona na Kartę stałego klienta FRISKA.

2. Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak i osoba niepełnoletnia, która ukończyła trzynaście lat posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (w zależności od sytuacji, rodzica lub opiekuna prawnego).

3. Uczestnik może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

 

IV. Korzyści klientów wynikające z posiadania i posługiwania się Kartą stałego klienta FRISKA

 

1. Klient posiadający Kartę stałego klienta FRISKA otrzymuje natychmiastowy rabat, niezależnie od formy płatności, uzależniony od wartości zakupów:

a. 3% rabatu przy jednorazowym zakupie (1 paragon) na kwotę od 50 zł (pięćdziesiąt złotych) do 99,99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100)

b. 4% rabatu przy jednorazowym zakupie (1 paragon) na kwotę od 100 zł (sto złotych) do 199,99 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100)

c. 5% rabatu przy jednorazowym zakupie (1 paragon) na kwotę od 200 zł (dwieście złotych)

 

V. Karta stałego klienta FRISKA

 

1. Karta wydawana jest bezpłatnie po spełnieniu wymagań opisanych w pkt. III.1 niniejszego regulaminu.

2. Okazanie Karty stałego klienta FRISKA jest warunkiem naliczenia rabatu.

3. Liczba kart w Programie jest nielimitowana.

4. Zniszczona lub zagubiona karta nie podlega wymianie na nową.

 

VI. Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu, uczestnictwa w Programie mogą być zgłaszane pisemnie na adres FRISKA Drogeria Naturalna, 60-537 Poznań ul. Kościelna 39a lub e-mailem na adres reklamacje@friska.pl

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Organizator może zwrócić się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia jej złożenia Organizatorowi.

5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o wyniku jej rozpatrzenia pocztą lub e-mailem na adres podany w reklamacji.

 

 

 

VII. Postanowienia Końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 25.01.2018r.

2. Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach postanowień Regulaminu Programu Lojalnościowego oraz dacie obowiązywania zmiany poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej https://friska.pl/content/22-karta-stalego-klienta-sklep-stacjonarny 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu, informując o tym fakcie z co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

5. Tekst Regulaminu „Karta stałego klienta FRISKA” dostępny jest w sklepie stacjonarnym FRISKA Drogeria Naturalna oraz na stronie internetowej https://friska.pl/content/22-karta-stalego-klienta-sklep-stacjonarny