REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO „FRISKA”

 

Właścicielem, a zarazem administratorem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.friska.pl jest firma MINIMAL Łukasz Kaczmarek, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu, 61-619, ul. Karpia 29A/17, NIP: 972-070-64-48 , REGON: 634506600

Telefon kontaktowy: +48 731 816 336, adres e–mail: sklep@friska.pl

 

Adres korespondencyjny:

FRISKA Drogeria Naturalna

ul. Karpia 29a/17

61-619 Poznań


Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia i korzystania przez użytkowników z zasobów sklepu internetowego pod witryną www.friska.pl, tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z Klientami sklepu, będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami korzystającymi z usług e– sklepu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z wytycznymi pochodzącymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej, odnoszącymi się do kwestii w regulaminie ustalonych.

Nr rachunku: Credit Agricole Bank Polska S.A. 16 1940 1076 3021 5997 0000 0000

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. FRISKA Drogeria Naturalna jest sklepem internetowym oferującym sprzedaż kosmetyków naturalnych, organicznych i dermo kosmetyków. Asortyment sklepu internetowego FRISKA obejmuje organiczne i naturalne kosmetyki do ciała, twarzy i włosów, ekologiczne preparaty do higieny jamy ustnej, osobistej i intymnej, środki czystości bez chemii, naturalne kosmetyki do makijażu, ekologiczne chusteczki i pieluszki oraz organiczne kosmetyki dla dzieci, kosmetyki naturalne dla psów. Powyższy katalog nie jest zamknięty.

 

2. Sklep internetowy zapewnia wszystkich użytkowników swojego serwisu internetowego o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zgodnie ze stosownymi przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami współżycia społecznego, zgodnie z przepisami chroniącymi prawa konsumenta, jak również zgodnie ze standardami świadczenia usług drogą elektroniczną, ustalonymi stosowną ustawą.

 

3. Zamawiający w sklepie www.friska.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w toku rejestracji na stronie www.friska.pl lub składania zamówienia. KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

 

4. Zawarte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.friska.pl

Sprzedawca – MINIMAL Łukasz Kaczmarek, z siedzibą w Poznaniu, 61-619, ul. Karpia 29A/17, NIP: 972-070-64-48, REGON: 6345066000,

telefon kontaktowy: + 48 731 816 336 , adres e – mail: sklep@friska.pl

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i korzystająca z usług oferowanych przez Sklep

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją w k.c.)

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

Konto – element systemu e– sprzedaży Sklepu, zakładane przez Klienta, gdzie gromadzone są dane osobowe Klienta, jak również informacje dotyczące zamówień (historia, preferencje) Klienta, służące usprawnieniu standardów obsługi przez Sprzedawcę

Koszyk – element systemu e – sprzedaży Sklepu, gdzie składane jest Zamówienie, w którym również widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, danych do faktury i adresu dostawy, stanowiący podstawowy element procesu składania zamówienia w Sklepie

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedawcę, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży

Umowa Sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (Konsumentem) w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, czyli bez konieczności bezpośredniego uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawarta przy pomocy jednego lub kilku środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość

 

5. Sprzedawca zapewnia właściwy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, udostępnianych przez Klientów w ramach wykonywania procesu realizacji Umowy Sprzedaży, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami w tym zakresie, w szczególności posiadając odpowiednią Politykę Prywatności, jak również pozostawiając Klientom wybór co do zakresu udostępnianych danych oraz co do przetwarzania i wykorzystywania udostępnianych danych Klienta w mechanizmach sprzedażowo – marketingowych Sprzedawcy, wykorzystywanych w Sklepie. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie friska.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e – mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

 

6. Formularze zgody (check– boxy), dotyczące danych osobowych Klientów, dostępne są w widocznym miejscu w Sklepie, przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą w każdym czasie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Sprzedawcy. Sprzedawca zaś zastrzega możliwość zaprzestania realizowania zamówień Klienta, który cofnął swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, ze względu na brak możliwości realizacji Umowy Sprzedaży w braku takiej zgody. Klient posiadający Konto w Sklepie Sprzedawcy, rezygnujący i usuwający to Konto, ma prawo żądania od Sprzedawcy trwałego usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Sprzedawcy w ramach Sklepu.

 

7. Klient odpowiada za kompletność i prawdziwość pozostawianych przez siebie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży.

 

8. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta w stosownej polityce, jak i osobnej wiadomości (z wejściem w życie RODO) o zamiarze gromadzenia informacji podanych przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę, w celu grupowania i ustalania jego sprzedażowych preferencji (profilowanie). Klient ma prawo uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w każdym czasie i przypadku.

 

9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, albo w opcji „zamów bez rejestracji”.

 

10. Wymagania techniczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania Sklepu po stronie Klientów kształtują się następująco: do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (a), aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies (c), w praktyce wartości powyższe kształtują się następująco:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

c) Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

11. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

 

12. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

 

13. KLIENT w osobnym oświadczeniu, dostępnym bezpośrednio na stronie głównej internetowego Sklepu, albo w procesie zamówienia, albo przy procesie rejestracji konta, lub w mailu z potwierdzeniem zamówienia friska.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane ściśle z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości Newsletter SPRZEDAWCY. Zgoda taka jest opcjonalna i może zostać w każdym czasie przed Klienta cofnięta. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie – nie później do przesyłania kolejnego wydania Newslettera, bądź treści marketingowych– usunąć podany w tym celu adres e – mail Klienta z bazy adresów poczty elektronicznej obsługującej takie funkcjonalności Sklepu.



PROCES ZAKUPU I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA

 

1. Firma MINIMAL Łukasz Kaczmarek prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.friska.pl, na której można składać zamówienia, stosując funkcjonalności udostępnione na stronie internetowej. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.friska.pl i obejmuje m.in. kosmetyki naturalne i organiczne dla kobiet, mężczyzn, zwierząt, akcesoria kosmetyczne itp.; proces zamawiania rozpoczyna dodanie danego produktu do koszyka. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w KOSZYKU. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, zgodnie z odpowiednimi przepisami w stosunku do Klienta, który jest konsumentem zgodnie z właściwymi przepisami obejmuje:

 

A: określenie produktu/produktów + opis jego najistotniejszych cech,

B: ilość produktów,

C: cenę jednostkową za każdy wybrany produkt,

D: wybrany sposób dostawy + koszt wysyłki (zgodnie z wyborem konsumenta), 

E: przewidywany termin dostawy,

F: łączną kwotę do zapłaty przez konsumenta (cena towaru/ów + podatek + koszt wysyłki),

G: metodę płatności + termin zapłaty,

H: pełne dane firmy Sprzedawcy (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON) + sposób kontaktu (numer telefonu/adres e – mail),

I:  adres do złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,

 

Do tak skonstruowanego potwierdzenia zamówienia Sprzedawca dodaje w załączniku w formie pdf pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór takiego odstąpienia oraz informację o możliwości skorzystania z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pomocy unijnej platformy pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 

2. Do cen Towarów oferowanych przez Sprzedawcę nie doliczono kosztów dostawy, które Klient ustala w procesie zamówienia. Klient ma do wyboru różne formy dostawy, Sprzedawca współpracuje w tym zakresie z kurierem DPD i paczkomatami InPost, których oferty może wybrać Klient w toku składania zamówienia. Koszt wysyłki zależeć będzie tylko od wartości zamówienia. Nie ma znaczenia waga / ilość sztuk. Koszty te zależne są od sposobu dostawy (kuriera) – I tak:

  • INPOST paczkomaty przy przedpłacie do 138,99 zł wysyłka kosztować będzie 11,90 zł, a od 139 zł wysyłka jest gratis.
  • INPOST paczkomaty przy pobraniu do 118,99 zł wysyłka kosztować będzie 14,90 zł, od 119 zł do 218,99 zł wysyłka 4,99 zł, a od 219 zł wysyłka jest gratis.
  • Kurier DPD przy przedpłacie do 198,99 zł wysyłka kosztować będzie 13,90 zł, a od 199,00 wysyłka będzie gratis.
  • Kurier DPD przy pobraniu do 198,99 zł wysyłka kosztować będzie 16,90 zł, od 199 do 248,99 wysyłka wyniesie 4,99 zł, a od 249 zł wysyłka będzie gratis.


3. Podane w sklepie internetowym Ceny nie zawierają informacji o kosztach wysyłki;


- całkowita wartość Zamówienia zostaje podana po wyborze formy dostawy oraz formy płatności samodzielnie przez Klienta, jest widoczna w Koszyku;


- Sklep zastrzega sobie prawo zmian w cenach, promocjach i opisach produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o nowych zasadach nabywania oferowanych Towarów (o zakończeniu promocji);


- w zakresie sprzedaży produktów promocyjnych, ich liczba jest ograniczona, a sprzedaż na zasadach promocyjnych możliwa do wyczerpania danej oferty promocyjnej, Sklep zobowiązuje się poinformować Klientów o zakończeniu promocyjnej oferty, jeśli powyższe okoliczności znajdą zastosowanie (wyczerpanie zapasów);


- sprzedaż na warunkach promocyjnych odbywa się okresowo, na wybrane Produkty w Sklepie, których dostępność warunkuje okres trwania promocji;

 

- Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

 

4. Klient dodając wybrany Produkt do Koszyka rozpoczyna tym samym proces składania Zamówienia. Klikając w ‘przejdź do realizacji zamówienia’ lub ‘realizuj zamówienie’ Klient rozpoczyna proces realizacji Umowy Sprzedaży, na który składają się następujące kroki:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór adresu i rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności (po zaakceptowaniu treści Regulaminu);

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z koniecznością zapłaty”/”zamawiam i płacę”.

 

5. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e- mail.

 

6. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam z koniecznością zapłaty”/”zamawiam i płacę” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i ma skutki prawne zawarcia umowy Sprzedaży w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.


7. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLIENTA sposobu odbioru zamówienia. Dostępne są opcje płatności:

1)    za pobraniem - przy odbiorze kurierowi, listonoszowi lub w urzędzie pocztowym,

2)    przedpłata na konto (przelew) – przelewem w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na podany przy wyborze tej formy płatności numer rachunku bankowego ,

3)    płatność on – line – za pośrednictwem serwisu www.bluemedia.pl , który umożliwia internetowe płatności kartą płatniczą; obsługiwane karty to: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.


8. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli klient wybierze metodę płatności elektronicznej (szybki przelew, przedpłata na konto), zarówno w zamówieniach przy odbiorze własnym, jak i przy doręczeniu kurierskim lub w paczkomacie, Sprzedawca oczekiwać będzie na płatność maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania przez Klienta e– maila z potwierdzeniem zamówienia. Po tym czasie zamówienie będzie anulowane. Zamówienia przygotowywane są do realizacji niezwłocznie, w kolejności ich wpływu.

 

9. SPRZEDAWCA może wyrazić zgodę na udostępnienie KLIENTOWI faktury jako dowodu potwierdzającego zawarcie umowy :

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres podany przez KLIENTA, co zwalnia SPRZEDAWCĘ z obowiązku doręczana KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM,

b) w formie elektronicznej po zalogowaniu do konta KLIENTA na www.friska.pl KLIENT może pobrać fakturę oraz zapisać ją na nośniku lub urządzeniu końcowym.

W tym przypadku SPRZEDAWCA jest zwolniony z obowiązku doręczania KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM. Każdy KLIENT korzystający z możliwości otrzymywana faktur elektronicznych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wyrażeniem akceptacji otrzymywania faktur w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym.

 

10. Do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam z koniecznością zapłaty” na stronie www.friska.pl , KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony. Zamówienia będą realizowane w przeciągu 1 do 14 dni roboczych. Zamówienia złożone w dni robocze na towar, który Sprzedawca ma na stanie magazynowym będą wysyłane w ciągu 24 godzin (w przypadku dużej liczby zamówień czas ten może ulec wydłużeniu do 48 godzin). Rozwiązanie takie dostępne jest przy płatności online lub za pobraniem. Przy płatności zwykłym przelewem wysyłka towaru (produktu) nastąpi po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. Przy płatności kartą wysyłka towaru nastąpi po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności.

Dłuższe terminy realizacji zamówień po stronie Sprzedawcy możliwe będą tylko w wyjątkowych przypadkach, jak np.: błąd w stanach magazynowych i brak towaru, skutkujący koniecznością jego zamówienia od dostawcy. W normalnych warunkach Wysyłki nadawane będą niezwłocznie, według kolejności wpływu zamówień. W zdecydowanej większości przypadków termin wysyłki będzie wynosić 1 dzień, tylko w wyjątkowych sytuacjach może on ulec wydłużeniu. Informowanie klienta będzie odbywać się poprzez powiadomienia mailowe, o każdej fazie realizacji. Dokładne informacje o kosztach i czasie dostawy znajdują się tutaj.

 

11. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy.


12. Najpóźniej w momencie otrzymania przez Klienta e– maila z potwierdzeniem zamówienia Klient jest informowany o sposobie i celu przetwarzania jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Najpóźniej przy finalizacji procesu zamówienia Klient jest poproszony o zaznaczenie formularza ewentualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji usług oferowanych przez Sprzedawcę. Dane są przetwarzane w ten sposób przez MINIMAL Łukasz Kaczmarek w celu realizacji Zamówienia i ewentualnej obsługi posprzedażowej. Otrzymane dane osobowe nie będą wykorzystane w żadnych innych celach, w tym w szczególności w celach niezgodnych z obowiązującym prawem. Biuletyny oraz oferty promocyjne będą wysyłane tylko za wyraźną zgodą Klienta wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu rejestracyjnym. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r. Procedury powyższe przekładają się na zaznaczenie odpowiednich zgód i opcji w procesie Zamówienia, jak również szerzej opisane są w Polityce Prywatności, do której Klient ma wgląd przed dokonaniem zakupu i której postanowienia akceptuje przed dokonaniem zakupu. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować na stronie internetowej Sklepu Klientów o wszelkich formach i celach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów, o zgłoszeniu zbioru danych osobowych GIODO, o stosowaniu technik prowadzących do profilowania Klientów pod względem ich zakupowych preferencji. Wszelkie zaś informacje handlowe wysyłane Klientom Sklepu będą zawsze na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej w procesie zamówienia i na ich życzenie wyrażone oświadczeniem woli zaprzestanie wysyłania im materiałów handlowych i promocyjnych, np. w formie Newslettera, czy systemu powiadomień.

 

13. Newsletter będzie wysyłany za pośrednictwem FRESHMAIL Sp. z o.o. Zawierać będzie promocje, kupony zniżkowe, informacje o nowościach itp. Powyższy katalog nie jest zamknięty.

 

KONTO KLIENTA

 

1. Sklep oferuje swoim Klientom możliwość założenia Konta, które w istotny sposób upraszcza i usprawnia proces Zamówienia i korzystania z zasobów Sklepu.

 

2. Do założenia Konta dochodzi w następujący sposób: należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko (nazwa firmy), numer telefonu oraz adres e– mail i hasło dostępu, ustalane indywidualnie przez Klienta. Opcjonalnie można podać datę urodzenia, celem otrzymywania np. niespodzianek od Sprzedawcy z okazji urodzin, dodatkowych ofert promocyjnych etc.

 

3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

 

4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym– przy jego zakładaniu. Po zalogowaniu się do swojego Konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych oraz wgląd do historii zamówień. Po zalogowaniu się do swojego konta Klient będzie miał do dyspozycji następujące zakładki: Moje zamówienia, Moje rachunki, Moje adresy, Moje informacje osobiste, Moje bony.

 

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, przesyłając swoje oświadczenie na adres kontaktowy Sklepu rezygnacja@friska.pl lub na adres kontaktowy firmy MINIMAL Łukasz Kaczmarek ul. Karpia 29A, 61-619 Poznań. Po usunięciu konta z zasobów Sklepu Sprzedawcy, Klient ma prawo żądać trwałego usunięcia zgromadzonych w infrastrukturze Sklepu swoich danych osobowych wraz z usunięciem konta (w szczególności z dniem wejścia w Życie RODO), zgłaszając takie żądanie przy rezygnacji z posiadania Konta.

 

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Klientom będącymi Konsumentami przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość:

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e- mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

7. Skutki odstąpienia od Umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na rachunek bankowy podany prze klienta w formularzu zwrotu towaru. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta sprzedający dokona na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany za pomocą wybranego przez Klienta operatora pocztowego, czy kurierskiego. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Adres zwrotu towarów to: FRISKA Drogeria Naturalna, ul. Karpia 29A, 61-619 Poznań

9. W myśl niniejszego Regulaminu, Konsumenta obowiązują takie same ograniczenia prawa odstąpienia od umowy, jakie wynikają z ustawy o ochronie praw konsumentów, czyli zastosowanie bezpośrednie ma art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, który stanowi, że:

„ Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy."

 

10. Sprzedawca z powyższego katalogu, ze względu na specyfikę swojej branży, kładzie szczególny nacisk na brzmienie pkt 5).

 

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

1. Sklep zapewnia swoim Klientom możliwość zgłoszenia wszelkich uwag i roszczeń co do jakości wykonania Umowy poprzez zastosowanie procedury reklamacyjnej.

 

2. Klient niezadowolony z jakości wykonania Umowy przez Sklep może złożyć pisemną reklamację przesłaną za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać numer zamówienia i datę jego realizacji, imię, nazwisko – nazwę firmy i zwięzły opis zaistniałego roszczenia.

 

3. Sklep zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

 

4. Sklep jest odpowiedzialny na zasadzie rękojmi za fizyczne lub prawne wady rzeczy sprzedanej. W przypadku, gdy stroną wnoszącą reklamację jest Konsument, nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie oznaczać będzie przyznanie racji roszczeniu Konsumenta.

 

5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się słuszna, a winę za niedogodności i powstanie rzeczywistego roszczenia Klienta ponosić będzie Sklep (a nie np. Producent Towaru oferowanego w Sklepie lub inne podmioty, jak kurier, operator pocztowy etc.), uzna on reklamację i zaproponuje stosowną rekompensatę Klientowi, spośród opcji ponownego dostarczenia Towaru wolnego od wad, wymiany Towaru, zamiany na inny rodzaj Towaru po uzgodnieniu z Klientem, dodatkowo przy uznaniu reklamacji Sklep może zaproponować w ramach extra rekompensaty jakąś dodatkową usługę, czy Towar w gratisie.

 

6. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

7. Jeśli reklamacja okaże się bezzasadna Klient może domagać się polubownego rozwiązania tak zaistniałego sporu. Reklamacje kierowane mogą być przy zastosowaniu formularza kontaktowego, albo pod adresem kontaktowym Sklepu, albo na adres reklamacje@friska.pl.

 

8. Niezależnie od powyższego Sprzedawca nie wyłącza odpowiedzialności na zasadzie rękojmi rozumianej zgodnie z brzmieniem kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową, na zasadach w tamtym kodeksie ustanowionych (art. 556 k.c. i nast.).

 

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dążyć do polubownego sposobu rozwiązywania wszelakich sporów, mogących zaistnieć w ramach świadczonych przez siebie usług, szczególnie gdy stroną Umowy jest Konsument.

 

2. Procedury mediacyjne i negocjacyjne w ramach polubownego rozwiązywania sporów mogą zaistnieć w przypadku zaakceptowania takiego sposobu przez obie strony umowy. 

 

3. Konsument ma prawo w tym zakresie skorzystać z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona praw konsumenta lub/i polubowne sposoby rozstrzygania sporów.

 

4. Konsument ma prawo również skorzystać z pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub zgłosić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego w myśl stosownych przepisów.

 

5. KLIENT - Konsument jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Platforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adres http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [ link: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ].

 

7. Po wyczerpaniu, a w braku powodzenia drogi polubownego sposobu rozstrzygania sporów Klienci zachowują prawo do wniesienia swego roszczenia przed właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie stosownych zapisów k.c. o właściwości przemiennej lub przepisów ustawy o ochronie konsumentów.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego.

 

2. Załączniki do Regulaminu, jak wzory formularza odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny, Polityka Prywatności i informacja o plikach Cookies, stanowią jego integralną część.

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów i treści niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o każdej takiej zmianie na 14 dni przed wejściem w życie nowych zapisów. Klient ma prawo nie przyjąć zmian Regulaminu.

 

4. Językiem Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest język polski.

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 07 2017 r.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Adres korespondencyjny i adres odsyłki towaru: FRISKA Drogeria Naturalna, ul. Karpia 29A/17, 61-619 Poznań]

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data

 

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

MINIMAL Łukasz Kaczmarek

ul. Karpia 29A/17

61-619 Poznań

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o ochronie konsumentów odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ nr ............................................ zawartej dnia............................................... w ...................................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty ............................... zł (słownie ...................................................................................................złotych)

przelewem na konto bankowe nr ...........................................................................................................................

 

Jednocześnie zobowiązuję się zwrócić zakupiony Towar w ślad za złożonym oświadczeniem.

 

podpis Konsumenta

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UWAGA!!! Wypełniony formularz wraz z towarem odeślij na adres:
FRISKA Drogeria Naturalna
Ul. Karpia 29A/17
61-619 Poznań

 


 

ZAŁACZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Stosownie do zapisów Regulaminu w dziale PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowyZgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem w szczególności, gdy Sprzedawca wyprodukuje Towar według specyfikacji Klienta, na jego indywidualne zamówienie, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w odniesieniu do pozostałych umów, o których mowa w wyżej wskazanej podstawie prawnej.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę, przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:

a) w formie papierowej na adres siedziby Sprzedawcy,

b) drogą elektroniczną na adres: zwroty@friska.pl.

4. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.

5. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

 

Skutki odstąpienia od umowy

1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, co zwalnia Klienta z wszelkich zobowiązań względem Sprzedającego.

2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

4. Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.

5. Klient proszony jest o zwrot Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedającego

6. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia Towaru.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 


 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO REGULAMINU

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Stosownie do zapisów Regulaminu w dziale PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ........................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................

e-mail: ........................................................................................................................................

tel. ............................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego..........................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru .................................................................................................................

Nazwa towaru............................................................................................................................

Nr paragonu/faktury ..................................................................................................................

Nr karty gwarancyjnej ...............................................................................................................

Ogólna wartość towaru .............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone ...............................................................................................................

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

 

 

(czytelny podpis reklamującego)

 

 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

 

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 

Data otrzymania reklamacji .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 

 

(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)